1. صفحه نخست
  2. جمله روز

دسته بندی: جمله روز

سرنوشت حاصل باورها هست