1. صفحه نخست
  2. حقوق کارگران

Tag: حقوق کارگران

<span  style='color:#ababab;font-size:14px;'>حقوق کارگران / دستمزد کارگران / افزایش حقوق</span><br/>حاشیه های افزایش ۳۵ درصدی حقوق / وزیر کار استیضاح می شود؟

حقوق کارگران / دستمزد کارگران / افزایش حقوق
حاشیه های افزایش ۳۵ درصدی حقوق / وزیر کار استیضاح می شود؟

حداقل حقوق کارگران باز هم با اندک افزایش نهایی شد و کارگران و حداقل حقوق بگیران بخش خصوصی باید به ۳۵ درصد افزایش حقوق اکتفا کنند. چالش ها و ریش گرو گذاشتن وزیر کار و

ادامه مطلب