1. صفحه نخست
  2. زبان و جایگاه زن،معرفی کتاب،زنان،فمنیسم

Tag: زبان و جایگاه زن،معرفی کتاب،زنان،فمنیسم

زبان و جایگاه زن

زبان و جایگاه زن

به گزارش اخبار خاص، انتشار کتاب زبان و جایگاه زن را سرآغاز پژوهش فمینیستی درباره رابطه میان زبان و جنسیت میدانند. این کتاب واکنش چشمگیری در میان محققان زبان، فمینیستها و عموم خوانندگان برانگیخته است.

ادامه مطلب